Kitap

Kitap

Grid View:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 5.Kitap Hükümleri UyarıncaTaşıyanın Sorumluluğu ve Akdedeceği Sorumsuzluk Anlaşmaları

(0)
345,00TL
Borç ilişkisinin doğurduğu en önemli sonuç sorumluluktur. Borç ilişkilerinin sorumluluk doğurduğuna ilişkin genel ilkeyle bağdaştırılamayan ve çalışmanın I. Bölümü kapsamında ilgili Borçlar Kanunu hük..

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na GöreHaksız Rekabet Hâlleri ve Buna İlişkin Davalar

(0)
155,00TL
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 54-63'te haksız rekabete ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 6102 sayılı Kanun'un haksız rekabete ilişkin hükümleri hazırlanırken, İsviçre'de 1986 yılında ..

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na GöreTicaret Hukuku

(0)
585,00TL
Üniversitelerde okutulan Ticaret Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmış olan bu kitap aynı zamanda mezuniyet sonrasında girilen iş sınavları için de uygun bir kaynaktır. Bu derslerin ve s..

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa GöreLimited Ortaklıklarda Kuruluş ve Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk

(0)
270,00TL
Çalışmada; limited ortaklığın tanımı, limited ortaklıklarda pay ve ortak kavramları anlatılmaya çalışılmıştır. 6102 sayılı kanun hükümleri ışığında limited ortaklığın tanımı yapıldıktan sonra limited ..

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Açıklamalı ve Sektörel Veriler IşığındaTürkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Sosyal – Teknik – Hukuk

(0)
370,00TL
Çeşitli bölümlerde "İş Sağlığı" "İş Sağlığı ve Güvenliği" gibi dersler veren ya da bu konuda danışmanlık/avukatlık yapan ve bu konularda çalışmaları olan uzman kişilerce kaleme alınan bu kitap, konuyu..

6356 SayılıSendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi (Açıklamalı – Gerekçeli – İçtihatlı)

(0)
1.395,00TL
Ülkemizde 1982 Anayasasından sonra yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na yönelik eleştirileri karşılamak ve uluslararası sözleş..

6361 Sayılı Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Neler Değişti?

(0)
175,00TL
13.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu pek çok yenilik ve değişiklik içermektedir. Finansal kiralama, Faktoring ve finansman şirke..

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda DüzenlenenBilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları

(0)
440,00TL
Sermaye piyasası, fon ihtiyacına karşılık tasarruf fazlası olan ve bunu değerlendirmek isteyen yatırımcıları bir araya getirmek ve bu suretle ekonomideki hareketliliği temin ederek, gelişmesini sağlam..

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'ndakiUsulsüz Halka Arz ve İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçları

(0)
285,00TL
Mülga 2499 sayılı Ser.PK'nın 47/A-4.maddesinde bir arada düzenlenen, "Usulsüz Halka Arz Suçu" ve "İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunma Suçu", 6362 sayılı Ser.PK'nın 109. maddesi ile ..

6428 Sayılı Kanuna Göre Kamu Özel İşbirliği Kavramı ve Yeni Bir ModelYap – Kirala – Devret

(0)
175,00TL
Ülkemizde yeni bir finansman modeli olan kamu özel ortaklığı bu kitabın temelini ve konusunu oluşturmaktadır. Kamu özel ortaklığı alanında bir çok çalışma yer almakla birlikte yeni modellerle ilgili ç..

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuyla GüncellenmişYabancılar Hukuku

(0)
350,00TL
Türk yabancılar hukukuna önemli yapısal değişiklikler getiren 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nu dikkate alınmak suretiyle, Kitabın güncellenmiş 4. Baskısı gerçekleştirilmiştir.Ç..

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun KapsamındaAbonelik Sözleşmeleri

(0)
295,00TL
Abonelik sözleşmeleri; gazete, dergi gibi süreli yayın aboneliğinden internet ve dijital platform aboneliğine; elektrik, su ve doğalgaz aboneliğin-den, mobil telefon haberleşme aboneliğine ve hatta to..

659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaİdari Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözümü – İdare Hukuku Monografileri –

(0)
255,00TL
Hukuk devleti olmanın bir gereği olarak idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yoluna başvurulabilir. İdarenin işlem ve eylemlerine karşı yargı yoluna başvurmak ve işlem ve eylemlerden doğan..

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KapsamındaAçık Rıza

(0)
265,00TL
Günümüzde teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının yaygınlaşması ile "veri işleme" son derece önemli bir konu haline gelmiştir. Teknoloji ve internet kullanımının her ne kadar hayatlarımıza önem..

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaİşçinin Korunması

(0)
415,00TL
Kişisel veriler, öncelikle bireylerin özel hayatına ilişkin olduğundan, hem ulusal hem de uluslararası kurallarla korunmaktadır. 07.04.2016 tarihinden önce ülkemizde kişisel verilerin korunmasına iliş..
Gösterilen: 76 ile 90 arası, toplam: 4023 (269 Sayfa)